Allmänna villkor

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.skinomeproject.com (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Skinome Research AB, organisationsnummer 559164–0189 (”Skinome Project”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Skinome Project framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Skinome Project accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp från personer under 18 år. Skinome Project förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3
Skinome Project reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Skinome Project har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Skinome Project naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Skinome Project fortsätter med beställningen. All bildinformation på sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Skinome Project ansvarar inte för information på sajten som kommer från en tredje part.

1.4
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Skinome Project eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Skinome Project.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Skinome Projects Integritetspolicy.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Skinome Project bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Skinome Projet per e-post. Skinome Project uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Skinome Projects kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Skinome Project. Om beställningen återkallas så kommer Skinome Project att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen. 

3. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1
När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Skinome Projects behandling av personuppgifter finns i Skinome Projects Integritetspolicy.

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Skinome Project om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3
Om Skinome Project misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Skinome Project rätt att stänga av dig. Skinome Project har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Vid beställning via sajten gäller de priser som anges på sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på sajten. Skinome Project har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen. Skinome Project förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Skinome Project kan från tid till annan erbjuda kampanjer på sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Skinome Project i samband med kampanjen. Skinome Project förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. LEVERANS OCH TRANSPORT

6.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på sajten.

6.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen och/eller på den aktuella varu-sidan på sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.  

7. ÅNGERRÄTT 

7.1
Vid köp av varor på sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Skinome Project detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Skinome Project. Du ska ange ditt namn, din adress och ordernummer i ett mail som du skickar till info@skinome.se. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

7.3
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Skinome Project. Varan ska skickas väl emballerad och i fint skick. Returer ska göras till Skinome Project enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten, du finner dessa här.

7.4
Ibland kan Skinome Project erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Sajten.

7.5
När Du ångrar ditt köp betalar Skinome Project tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Skinome Project rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.6
Skinome Project betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot din retur och skickade dig en returbekräftelse via mail. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde när du köpte varan, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. REKLAMATION

8.1
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker du att varan är defekt när du får hem din order så ska du kontakta Skinome Project så snart som möjligt, dock senaste 14 dagar efter du mottagit din order. Kontakta vår kundtjänst på info@skinome.se. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

8.2
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Skinome Project att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Skinome Project strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Skinome Project mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid ibland. Skinome Project förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Skinome Project riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. LÄNKAR

Skinome Project kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Skinome Projects kontroll, och webb-platser utanför Skinome Projects kontroll kan länka till Sajten. Även om Skinome Project försöker säkerställa att Skinome Project enbart länkar till webbplatser som delar Skinome Projects personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Skinome Project inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

10. FORCE MAJEURE

Skinome Project ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Skinome Project inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Skinome Project rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Skinome Project förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Skinome Project har informerat dig om ändringarna. Skinome Project rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

13.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Skinome Projects kundtjänst (info@skinome.se). 

13.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Skinome Projets kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Skinome Project beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol. 

Dessa Villkor har fastställts av Skinome Project den 2020-03-29 

Beställning & Betalning 

Efter att du har lagt en order kommer du att få en orderbekräftelse till den e-postadress du har uppgett så fort ditt köp har blivit godkänt. Normalt sett går detta mycket snabbt.

Vi accepterar för närvarande enbart kortbetalning med VISA, MasterCard och Klarna Pay Now. När du betalar med betalkort hanteras betalningen av vår betalningspartner Shopify Payments för att garantera snabb och säker betalning.

Vi accepterar för närvarande ej fakturabetalning.

Vid retur återbetalar vi summan för köpet du returnerar. Du kan se din återbetalning på ditt kontoutdrag inom 14 bankdagar räknat från och med dagen du fick din returbekräftelse från oss. Återbetalningen görs alltid till samma betalkort som användes vid köpet. 

Leverans & frakt

För närvarande levererar vi enbart inom Sverige. Detta är våra leveransalternativ:

DHL – Med DHL är uppskattad leveranstid mellan 1-3 dagar och skickas till ditt närmsta postombud. För att hämta ut din leverans behöver du ta med en giltig legitimation samt kunna uppge ditt försändelse-ID. Vårt tips är att hämta ut ditt paket så snabbt som möjligt då det är färsk hudvård. Meddelanden gällande leveransen kommer att skickas via e-post och/eller SMS.

Budbee – Med Budbee tar leverans mellan 1-2 dagar och det är hemleverans. Du får uppdateringar direkt av Budbee angående din leverans.

Vid förseningar eller utebliven leverans, vänligen kontakta oss på info@skinome.se så hjälper vi dig.

Returer

Kontrollera alltid att din försändelse är oskadd vid leverans. Vid skador, fel produkter eller saknade varor, kontakta oss på info@skinome.se.

Du har öppet köp i 30 dagar från det datum varorna skickas från oss. Under den perioden kan du kostnadsfritt skicka tillbaka dina varor för byte eller dina pengar åter. Kontakta oss på info@skinome.se så postar vi en retursedel till dig. 

Produkterna måste vara oanvända och oöppnade. Om produkterna är förstörda eller använda gäller inte återbetalning. 

Vid godkänd reklamation så återbetalar vi summan för din beställning inom 14 dagar.
Om du har använt våra produkter och inte är nöjd, kontakta oss på info@skinome.se så hittar vi en lösning.

 

EJ UTHÄMTAT PAKET
Om du ej hämtar ut ditt paket och det automatiskt skickas tillbaka till oss tar vi i regel ut en avgift på 200kr för detta. Då vår hudvård är färsk är det viktigt att hämta den snabbt om du har beställt den till ett postombud. 

REKLAMATION
Reklamationsrätt täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Du ska kontakta oss så snart som möjligt efter att du upptäckt felet på info@skinome.se och märk mailet med ”Reklamation” samt ange ordernummer, namn och adress i mailet. Så fort vi har mottagit och behandlat din reklamation så skickar vi dig en returbekräftelse via mail. OBS! Kom ihåg att reklamation kan ta lite längre tid att få svar på än en retur.

 

Integritetspolicy

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

När du anförtror Skinome Research AB dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är Skinome Research AB (org. nr 559164–0189) med adress Kungsholmstorg 8, 112 21 Stockholm.

I samband med att du lägger din order godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Uppgifter du lämnar när du blir kund hos Skinome Research AB
När du blir kund hos Skinome Research AB innebär det att vi samlar in dina kontaktuppgifter: namn,
e-postadress, telefonnummer, adress, leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt IP-adress.
Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
När du kontaktar oss via exempelvis e-post, kontaktformulär eller chatt samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, e-postadress och ordernummer. Vi samlar också in uppgifter som du väljer att lämna till oss rörande exempelvis hälsotillstånd eller läkemedel. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.


Hur använder vi dina personuppgifter?

Fullfölja ingått avtal
Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Information om produkter och tjänster
Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter, tjänster och inspiration samt utbildande innehåll gällande huden och hudvård. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta oss eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

Med vem delar vi personuppgifterna?

Betallösningar Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Shopify och Klarna. Shopify och Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Shopify och Klarna är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Se klarnas villkor eller Shopifys villkor

Transportbolag/Fraktbolag/Unifaun Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet.
Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.

Google/Facebook Rättslig grund: Intresseavvägning
Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och informationen om din användning är anonymiserad.

För att undvika att få din information sparad kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies.

Direktmarknadsföring Rättslig grund: Samtycke från kund
För att kunna skicka information till dig om våra produkter och tjänster så använder vi oss av ett externt CRM-system där vi lagrar din e-postadress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, antingen via länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss direkt på info@skinome.se.

Myndigheter Rättslig grund: Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning.

Övriga Rättslig grund: Intresseavvägning
Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Rekrytering och personaladministration

Detta gäller behandling av jobbansökan och eventuell nyanställning. Avslutande av anställning. Administration av eventuella rehabiliterings- och diskrimineringsärenden.

 • CV
 • Namn
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Fysisk adress
 • Bild som kandidaten själv lagt upp (frivilligt)
 • Personnummer
 • Personligt brev där det kan förekomma sjukdomshistorik el dylikt
 • Mailväxling mellan rekryteringsansvarig och kandidaten
 • Anteckningar från rekryteringsansvarig avseende intervjuer
 • Testresultat från arbetsprov kopplat till tjänsten
 • Kontaktuppgifter till referenser

Laglig grund: berättigat intresse av att fullfölja eller avsluta rekryteringsprocesser samt i förekommande fall behålla information om säkerhet vid diskrimineringsärenden eller liknande. Uttryckligt medgivande i de fall känslig information kan förekomma.

Lagringsperiod: 60 månader från insamlande eller rekryteringsprocessens avslutande.

För att följa upp referenser vid rekrytering
Om någon under rekryteringsprocessen lämnat kontaktuppgifter till referenser så sparar vi endast namn, telefonnummer och e-postadress till dessa. Vi behåller uppgifterna till dess rekryteringsprocessen är avslutad.
 

COOKIES

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På skinomeproject.com använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics)
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies)

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Påverka användningen av cookies
Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Skinome Research AB samt begära att få dessa raderade. För att få tillgång till den informationen eller radera dina uppgifter måste din ansökan vara skriftlig, innehålla ditt fullständiga namn och personnummer samt vara undertecknad av dig. Skicka din ansökan till Skinome Research AB, Kungsholmstorg 8 112 21, Stockholm. Uppgifterna eller bekräftelse av radering skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress.

Du kan alltid använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig.

Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.

Bland det som inte kan raderas finns bland annat data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att Skinome Research AB ska kunna uppfylla sina åtaganden vid t.ex. reklamationer.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

Skinome Research AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

För ytterligare information om vår personuppgiftshantering hänvisar vi till info@skinome.se.